۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد
A+
A-
اساسنامه
فصل اول :

کلیات و اهداف


ماده (1)

نام :
کانون صنفی بازنشستگان شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های آبفای شهری و روستایی تشکلی است صنفی،غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه به اختصار "کانون" نامیده می شود .

ماده (2)
محل:
مرکز اصلی این" کانون "در شهر تهران به نشانی خیابان بلوار کشاورز،خیابان شهید عبدالله زاده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در مراکز سایر استانها شعبه،دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده (3)

تابعیت:
اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده (4)

اهداف:

کانون دارای اهم اهداف زیر می باشد:

1-تلاش درجهت حفظ منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون.
2-صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضا و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده بازماندگان اعضاء
3-فراهم اوردن زمینه لازم برای بهره برداری از دانش تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان
4-تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاءوخانواده آنها
5-فراهم آوردن امکانات و تهسیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراقت اعضاو خانواده آنها

ماده (5)

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم:

"شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن "


ماده (6)

هر یک از بازنشستگان شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های آبفای شهری و روستایی یا ورثه قانونی آنها که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت این "کانون" در آید.
1-داشتن مدرک تحصیلی حداقل پایان دوره ابتدائی.
2-پذیرفتن مفاد اساسنامه.
3-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
4-عدم سوء شهرت.
5-پرداخت حق عضویت.
6-صدور حکم بازنشستگی یا برقراری حقوق وظیفه توسط سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی جهاد که موید اشتغال آنها در یکی از شرکتهای مذکور قبل از تاریخ بازنستگی باشد.

تبصره: خاتمه عضویت بنا به در خواست فرد ، سلب شرایط و یا در خواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.

ماده (7)


عضویت:

"کانون" دارای دو نوع عضو خواهد بود.

1-اعضاء اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
2-اعضاء افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.


فصل سوم:"ارکان"
ماده (8)

ارکان کانون عبارتند از:

الف- مجمع عمومی
ب- هیات مدیره
ج- بازرس (بازرسان)


الف- مجمع عمومی:
ماده (9)

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد
ماده (10)
مجمع عمومی عادی بار رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یک بار در مهر ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه ، حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد.در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حدنصاب نرسید جلسه دوم با فاصله حد اکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هیات مدیره بازرس یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.
تبصره:در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی سالیانه را در موعد مقرر برگزار نکند بازرسان مکلفند رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.
ماده (11)

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صورت می پذیرد. آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل دو هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.

ماده (12)
وظایف مجمع عمومی عادی:

1- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس ( بازرسان).
2-استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (بازرسان).
3- تعیین خط مشی کلی "کانون".
4-بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره در مواردی که تصمیم گیری در خصوص آنها خارج از اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره باشد.
5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه "کانون"
6-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های و دعوتنامه های "کانون"

ماده (13)

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیر الانتشار مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1-با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس (بازرسان)
2-با در خواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی "کانون"

تبصره1:مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن، همان شزایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره2:تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده (14)

در صورتی که بازرس /بازرسان یا یک سوم اعضا در خواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند موضوع کتباً به رییس هیات مدیره اطلاع داده خواهد شد رییس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حد اکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده اقدام کند در غیر این صورت بازرسان و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت 10 روز با هماهنگی وزرات کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نمایند.
ماده (15)
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2-بررسی و تصویب انحلال کانون
3- عزل هیأت مدیره

تبصره1:عزل هیأت مدیره بنا به در خواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس /بازرسان و یا اعضای هیات مدیره با اطلاع وزرات کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

تبصره2:در صورت تصویب عزل هیات مدیره مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید.

ماده (16)

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی ، و دو ناظر که از اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند اداره می شود.

تبصره1 : اعضای هیأت رئیسه ، با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد. و مسوولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنضیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزرات کشور را به عهده دارند.

تبصره2:هیأت رییسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضا در محل کانون نصب می نماید.
ب-هیأت مدیره

ماده (17)

کانون دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره1:شعب "کانون" با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش توسط هیات مدیره ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیات مدیره مرکزی منصوب می شوند اداره خواهد شد . اعضای این هیات ها طبق دستور العمل هیات مدریره مرکزی فعالیت خواهد نمود. حد نصاب تاسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

تبصره2 :جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه نیز با آرای موافق تعداد 3 نفرمعتبر خواهد بود.

تبصره3: اعضای هیأت مدیره حد اکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزرات کشور ارسال می نمایند.

حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.

تبصره4 :شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات مربوط ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره5 : در صورت استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره6: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا به طور تلفنی رئیس یا نائب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده (18)

مجمع عمومی هیأت مدیره را برای سه سال انتخاب خواهد نمود .انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حد اکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزرات کشور بر گزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزراتخانه اعلام نماید.
ماده (19)

هیأت مدیره نماینده قانونی" کانون" بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های" کانون" و پرداخت دیون و وصول مطالبات ،اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم. تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.
به طور کلی هیأت مدیره می تواند درحوضه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند، با رعایت مصالح کانون به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام "کانون" انجام دهد.

تبصره1:جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع "کانون" دارا می باشد.

تبصره2:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر" کانون" معتبر خواهد بود

تبصره3: هیأت مدیره می تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی "کانون"را تشکیل دهد .

تبصره4:ائین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.ج:بازرسان

ماده (20)

مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را نیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره1:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره2:اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و نزدیکان سببی و نسبی آن ها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده (21)

وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیر می باشد:

1-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی "کانون" و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2-مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد "کانون" برای ارائه به مجمع عمومی.
3-ارائه گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره:گزارش بازرس/بازرسان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد.
ماده (22)

کلیه اسناد و مدارک "کانون" اعم از مالی و غیر مالی ، در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس/ بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.


فصل چهارم

"بودجه و مواد متفرقه"

ماده (23)

بودجه "کانون" از طریق جمع آوری هدایا، اعانات ، وقف ، قبول وصیت و نیز حق عضویت اعضاء "کانون" تأمین می شود.

ماده (24)

درآمدها و هزینه های "کانون" ، در دفاتر قانونی ثبت می شود و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی، جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

تبصره1: کلیه دفاتر مالی "کانون" در صورت مراجعه مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

تبصره2: سال مالی "کانون" منطبق برسال هجری شمسی بوده و همواره به پایان مهر ماه ختم می شود.

تبصره3:کلیه وجوه مازاد برهزینه های جاری "کانون" در حساب بخصوصی بنام "کانون" نزد یکی ازبانک های رسمی کشورنگهداری خواهد بود.

ماده (25)

کلیه مدارک پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی "کانون" نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی "کانون" با امضای رئیس هیأت مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر"کانون"انجام خواهد شد..

تبصره:مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده (26)

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیأت مدیره و بازرس/ بازرسان در صورتی معتبراست که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره:محل "کانون" و اقامتگاه اعضاء هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزرات کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده(27)

"کانون" دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آنها پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزرات کشور تهیه و استفاده می شود.
تبصره:هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان" کانون" مسوولیت قانونی دارد.

ماده (28)

با توجه به اینکه کانون ماهیتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.انحلال:

ماده (29)


در موارد زیر "کانون" منحل می شود:

1-بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده.
2-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
3-بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده (31)

انحلال : در صورت انحلال "کانون" مجمع عمومی فوق العاده،هیأت تسویه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید.

هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.
ماده (32)

این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 27 تبصره در اولین نشست اعضا مجمع عمومی در تاریخ 24/11/89 کانون به تصویب رسید.
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/13
تعداد بازدید:
4011
Powered by DorsaPortal