۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد
A+
A-
تماس با معاونان و مدیران
   1. پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
  نام و نام خانوادگی: حمیدرضا نامداری
  سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  تلفن: 32240129
  شماره فکس: 32117197
  پست الکترونیک: H.Namdari@abfa-alborz.ir 2.پاسخگوی مسایل مالی و پشتیبانی است بخش حسابداری جاری و چک و امور اداری و انبارها
  نام و نام خانوادگی: باقر بهرامی علی آبادی 
  سمت: معاون مالی و پشتیبانی
  تلفن: 32117000 داخلی 250
  شماره فکس: 32206222
  پست الکترونیک: B.Bahrami@abfa-alborz.ir 3.پاسخگوی مسایل خدمات مهندسی، طرحهای تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب، طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت ها.
  نام و نام خانوادگی: علی جوادی
  سمت: معاون بهره برداری وتوسعه آب
  تلفن: 34433610 داخلی 4
  شماره فکس: 34433610 
  پست الکترونیک: Al.Javadi@abfa-alborz.ir 4.پاسخگوی مسایل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاهها، مخازن، تصفیه خانه ها
  نام و نام خانوادگی: احمد باقری
  سمت: معاون بهره برداری وتوسعه فاضلاب
  تلفن: 32540786
  شماره فکس: 32515103
  پست الکترونیک: A.Bagheri@abfa-alborz.ir5.پاسخگوی مسایل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بهبود بهره وری و تحقیقات 
  نام و نام خانوادگی: محمد جعفرزاده
  سمت: معاون منابع انسانی و تحقیقات
  تلفن: 32117358
  شماره فکس: 32117237
  پست الکترونیک: M.Jafarzadeh@abfa-alborz.ir   6.پاسخگوی مسایل تخصیص بوجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی، اعتبارات و کنترل طرحها و مدیریت پروژه.
   نام و نام خانوادگی: شبرمهدوی راد                                                                                                               
   سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری                                                                                                                                     
   تلفن: 34093018
   شماره فکس: 34093018
   پست الکترونیک: S.Mahdavi@abfa-alborz.ir  7.پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین - قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
  نام و نام خانوادگی: مرتضی یاوری
  سمت: معاون مشترکین
 و درآمد
  تلفن: 32117327
  شماره فکس: 32117221
  پست الکترونیک: M.Yavari@abfa-alborz.ir  8.پاسخگوی کلیه شکایات از برخورد کارکنان آبفا، اعلام انشعاب غیرمجاز، اعلام تخلفات
   نام و نام خانوادگی: احمد باقری
   سمت: مدیردفتر حراست و امور محرمانه
   تلفن: 32244795
   شماره فکس: 32210508
   پست الکترونیک: A.Bagheri@abfa-alborz.ir  
  

 
9.
   نام و نام خانوادگی: حسام محمدی 
   سمت: مدیردفتر مدیریت ارتباط با مشتریان  
   تلفن: 32542262
   شماره فکس: -
   پست الکترونیک: He.Mohammadi@abfa-alborz.ir    
  

 
10.پاسخگوی مسایل و مشکلات مردمی، ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، صداوسیما، اقدامات پژوهشی و نظرسنجی، آگهی ها، اخبار و...
  نام و نام خانوادگی: علیرضا لرستانی
  سمت: مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی
  تلفن: 32211735
  شماره فکس: 32249251
  پست الکترونیک: A.Lorestani@abfa-alborz.ir  11.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
   نام و نام خانوادگی: داود صادقی
   سمت: مدیر آبفای شهرستان کرج
   تلفن: 32566760
   شماره فکس: -
   پست الکترونیک: D.Sadeghi@abfa-alborz.ir 12.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حمید رضا سامانی   
  سمت: مدیر آبفای کرج 
  تلفن: 32508075
  شماره فکس: 32500626
  پست الکترونیک: H.Samani@abfa-alborz.ir   13.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سیامک مهرورزین
  سمت: مدیر آبفای رجایی شهر
  تلفن: 34430099
  شماره فکس: 34430099
  پست الکترونیک: S.Mehrvarzin@abfa-alborz.ir  14.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمد نیک فکر
  سمت: مدیر آبفای مهرشهر
  تلفن: 33536003
  شماره فکس: 33408106
  پست الکترونیک: M.Nikfekr@abfa-alborz.ir 15.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علیرضا کروبی
  سمت: مدیر آبفای کمالشهر
  تلفن: 34702240
  شماره فکس: 34702240
  پست الکترونیک: A.Karoobi@abfa-alborz.ir 16.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: امیر تاجیک
  سمت: مدیر آبفای گرمدره
  تلفن: 36108479
  شماره فکس: 36108479
  پست الکترونیک: A.Tajik@abfa-alborz.ir  17.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علیرضا آشوری
  سمت: مدیر آبفای ماهدشت
  تلفن: 37303616- 37303617
  شماره فکس: 37303616- 37303617
  پست الکترونیک: A.Ashoori@abfa-alborz.ir   18.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمد دلیر
  سمت: مدیر آبفای محمدشهر
  تلفن: 36213535
  شماره فکس: 36213535
   پست الکترونیک: M.Dalir@abfa-alborz.ir 19.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: عباس نظری
  سمت: مدیر آبفای آسارا
  تلفن: 35270268
  شماره فکس: -
  پست الکترونیک: A.Nazari@abfa-alborz.ir 
 

 
20.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
   نام و نام خانوادگی: محمد رضا پناه پور
   سمت: مدیر آبفای شهرستان ساوجبلاغ
   تلفن: 44225015- 44225016
   شماره فکس: 44225015- 44225016
پست الکترونیک: M.Panahpour@abfa-alborz.ir21.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اصغر جعفری نسب
  سمت: مدیر آبفای کوهسار
  تلفن: 44327111
  شماره فکس: -
  پست الکترونیک: 
 22.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی دالوند
  سمت: مدیر آبفای چهارباغ 
  تلفن: 44562421
  شماره فکس: -
  پست الکترونیک: A.Dalvand@abfa-alborz.ir 23.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: شهرام شجاع
  سمت: مدیر آبفای مهستان  
  تلفن: 44221272-44263522
  شماره فکس: -
  پست الکترونیک: S.Shojae@abfa-alborz.ir 24.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حسین سالاری  
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد
  تلفن: 44225015- 44225016
  شماره فکس: 44225015- 44225016
  پست الکترونیک: H.Salari@abfa-alborz.ir  25.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: افشین میر
  سمت: مدیر آبفای شهرستان فردیس
  تلفن: 2-36606461
  شماره فکس: 2-36606461
  پست الکترونیک: A.Mir@abfa-alborz.ir 26.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
   نام و نام خانوادگی: محمد زره پوش                                                                                                                                                  
   سمت: مدیر آبفای مشکین دشت
   تلفن: 36679200
   شماره فکس: 36679200
   پست الکترونیک: M.Zerehpoosh@abfa-alborz.ir  27.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمد دیدبان
  سمت: مدیر آبفای شهرستان اشتهارد
  تلفن: 37725640
  شماره فکس: 37725641
  پست الکترونیک: M.Dideban@abfa-alborz.ir  28.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مجید جواهری
  سمت: مدیر آبفای شهرستان نظرآباد
  تلفن: 45325553- 45325554
  شماره فکس: -
  پست الکترونیک: M.Javaheri@abfa-alborz.ir 29.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمد رضا احسانی
  سمت: مدیر آبفای شهرستان طالقان
  تلفن: 44723150
  شماره فکس: -
  پست الکترونیک: M.Ehsani@abfa-alborz.ir 30. پاسخگوی کلیه موارد زیرساخت شبکه و نرم افزارهای شرکت
   نام و نام خانوادگی: مهدی علی محمدی
   سمت: مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک
   تلفن: 34018559
   شماره فکس: -
   پست الکترونیک: M.Alimohamadi@abfa-alborz.ir   

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
20246
Powered by DorsaPortal