۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
A+
A-
تماس با معاونان و مدیران
   1. پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
  نام و نام خانوادگی: ذوالفقار مهدی زاده
  سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  تلفن: 32240129
  شماره فکس: 32117197
  z.mehdizadeh@abfa-alborz.ir:  پست الکترونیک2.پاسخگوی مسایل مالی و پشتیبانی است بخش حسابداری جاری و چک و امور اداری و انبارها
  نام و نام خانوادگی: باقر بهرامی علی آبادی 
  سمت: معاون مالی و پشتیبانی
  تلفن: 32117000 داخلی 250
  شماره فکس: 32206222
  b.bahrami@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک3.پاسخگوی مسایل خدمات مهندسی، طرحهای تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب، طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت ها.
  نام و نام خانوادگی: علی جوادی
  سمت: معاون بهره برداری وتوسعه آب
  تلفن: 34433610 داخلی 4
  شماره فکس: 34433610 
   al.javadi@abfa-alborz.ir: پست الکترونیک4.پاسخگوی مسایل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاهها، مخازن، تصفیه خانه ها
  نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم رمضانی
  سمت: معاون بهره برداری وتوسعه فاضلاب
  تلفن: 32540786
  شماره فکس: 32515103
   ab.ramezani@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک5.پاسخگوی مسایل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بهبود بهره وری و تحقیقات 
  نام و نام خانوادگی: احمد کلانترزاده 
  سمت: معاون منابع انسانی و تحقیقات
  تلفن: 32117358
  شماره فکس: 32117237
  a.kalantarzadeh@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک6.پاسخگوی مسایل تخصیص بوجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی، اعتبارات و کنترل طرحها و مدیریت پروژه.
   نام و نام خانوادگی: شبرمهدوی راد                                                                                                               
   سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری                                                                                                                                     
   تلفن: 34093018
   شماره فکس: 34093018
   s.mahdavi@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک7.پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین - قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
  نام و نام خانوادگی: مرتضی یاوری
  سمت: معاون مشترکین
 و درآمد
  تلفن: 32117327
  شماره فکس: 32117221
  m.yavari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک8.پاسخگوی کلیه شکایات از برخورد کارکنان آبفا، اعلام انشعاب غیرمجاز، اعلام تخلفات
   نام و نام خانوادگی: احمد باقری
   سمت: مدیردفتر حراست و امور محرمانه
   تلفن: 32244795
   شماره فکس: 32210508
    : پست الکترونیک
  

 
9.
   نام و نام خانوادگی: محمد مجد رحیم آبادی
   سمت: مدیردفتر مدیریت ارتباط با مشتریان
   تلفن: 32542262
   شماره فکس: -
  m.majd@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک  
  

 
10.پاسخگوی مسایل و مشکلات مردمی، ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، صداوسیما، اقدامات پژوهشی و نظرسنجی، آگهی ها، اخبار و...
  نام و نام خانوادگی: علیرضا لرستانی
  سمت: مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی
  تلفن: 32211735
  شماره فکس: 32249251
  a.lorestani@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک11.
   نام و نام خانوادگی: داود صادقی
   سمت: مدیر آبفای شهرستان کرج
   تلفن: 32566760
   شماره فکس: -
    d.sadeghi@abfa-alborz.ir: پست الکترونیک12.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی:  رضا غفاری
  سمت: مدیر آبفای کرج
  تلفن: 32508075
  شماره فکس: 32500626
   r.ghafari@abfa-alborz.ir  :  پست الکترونیک13.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سید محمد حسین جزایری
  سمت: مدیر آبفای رجایی شهر
  تلفن: 34430099
  شماره فکس: 34430099
  m.gazayeri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک14.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حمید سامانی
  سمت: مدیر آبفای مهرشهر
  تلفن: 33536003
  شماره فکس: 33408106
  h.samani@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک15.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مرتضی صالحی آدرانی
  سمت: مدیر آبفای کمالشهر
  تلفن: 34702240
  شماره فکس: 34702240
  mor.salehi@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک16.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: امیر تاجیک
  سمت: مدیر آبفای گرمدره
  تلفن: 36108479
  شماره فکس: 36108479
  a.tajik@abfa-alborz.ir  :  پست الکترونیک17.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علیرضا آشوری
  سمت: مدیر آبفای ماهدشت
  تلفن: 37303616- 37303617
  شماره فکس: 37303616- 37303617
  a.ashoori@abfa-alborz.ir  :  پست الکترونیک18.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمد دلیر
  سمت: مدیر آبفای محمدشهر
  تلفن: 36213535
  شماره فکس: 36213535
   m.dalir@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک19.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: عباس نظری
  سمت: مدیر آبفای آسارا
  تلفن: 35270268
  شماره فکس: -
  a.nazari@abfa-alborz.ir:  پست الکترونیک
 

 
20.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
   نام و نام خانوادگی: شهرام حافظ
   سمت: مدیر آبفای شهرستان ساوجبلاغ
   تلفن: 44225015- 44225016
   شماره فکس: 44225015- 44225016
   s.hafez@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک21.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اصغر جعفری نسب
  سمت: مدیر آبفای کوهسار
  تلفن: 44327111
  شماره فکس: -
   :  پست الکترونیک22.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حسین سالاری
  سمت: مدیر آبفای چهارباغ
  تلفن: 44562421
  شماره فکس: -
  h.salari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک23.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: شهرام شجاع
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد جدید
  تلفن: 44221272-44263522
  شماره فکس: -
  s.shojae@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک24.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سیاوش فرخی کبریا
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد
  تلفن: 44225015- 44225016
  شماره فکس: 44225015- 44225016
  s.farokhikebria@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک25.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: افشین میر
  سمت: مدیر آبفای شهرستان فردیس
  تلفن: 2-36606461
  شماره فکس: 2-36606461
  a.mir@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک26.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
   نام و نام خانوادگی: محمد زره پوش                                                                                                                                                  
   سمت: مدیر آبفای مشکین دشت
   تلفن: 36679200
   شماره فکس: 36679200
   m.zerehpoosh@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک27.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمدرضا پناه پور
  سمت: مدیر آبفای شهرستان اشتهارد
  تلفن: 37725640
  شماره فکس: 37725641
  m.panahpour@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک28.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مجید جواهری
  سمت: مدیر آبفای شهرستان نظرآباد
  تلفن: 45325553- 45325554
  شماره فکس: -
  m.javaheri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک29.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمدرضا احسانی
  سمت: مدیر آبفای شهرستان طالقان
  تلفن: 44723150
  شماره فکس: -
  m.ehsani@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک30. پاسخگوی کلیه موارد زیرساخت شبکه و نرم افزارهای شرکت
   نام و نام خانوادگی: مهدی علی محمدی
   سمت: مدیردفتر مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک
   تلفن: 34018559
   شماره فکس: -
   m.alimohamadi@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک  

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/08
تعداد بازدید:
17001
Powered by DorsaPortal