۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
A+
A-
چارت سازمانی
نمودار تشکیلات کلی واحدهای تابعه
شرکت آب و فاضلاب شهری استان البرز

مدیرعامل

الف. مدیریت آب و فاضلاب کرج
کرج
رجایی شهر
مهرشهر
فردیس
کمالشهر
ماهدشت
اشتهارد
گرمدره
محمدشهرومشکین دشت

ب. مدیریت آب وفاضلاب ساوجبلاغ
هشتگرد
چهارباغ
شهر جدید هشتگرد
کوهسار

ج. آب و فاضلاب منطقه نظرآباد

د. آب و فاضلاب منطقه طالقان

تعـداد پسـت : 519

نمودار تشکیلات تفصیلی
مدیریت آب و فاضلاب کرج

مدیر عامل

مدیر
کارشناس حقوقی 1
مسوول حراست 1
متصدی اموردفتری وکاربر رایانه1
کارشناس هماهنگی 1

1. آب و فاضلاب منطقه کرج
2. آب و فاضلاب منطقه رجایی شهر
3. آب و فاضلاب منطقه مهرشهر
4. آب و فاضلاب منطقه فردیس
5. آب و فاضلاب منطقه محمدشهرومشکین دشت
6. آب و فاضلاب منطقه کمال شهر
7. آب و فاضلاب منطقه ماهدشت
8. اداره آب و فاضلاب اشتهارد
9. اداره آب و فاضلاب گرمدره


نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه کرج درجه دو

مدیریت آب و فاضلاب کرج
مدیر
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

1. اداره بهره برداری فاضلاب
2. اداره بهره برداری تأسیسات آب
3. اداره بهره برداری شبکه آب
4. اداره فنی و اجرایی
5. اداره خدمات مشترکین و درآمد
6. اداره عمومی و پشتیبانی

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه کرج درجه دو

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره فنی و اجرایی
کارشناس عمران 2

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 2
2. متصدی خدمات مشترکین 2
3. متصدی پذیرش مشترکین 4
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتور و توزیع قبوض *7
6. کارشناس درآمد 2
7. کارشناس وصول مطالبات 2

ج. رئیس اداره عمومی و پشتیبانی
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
3. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
4. مسوول انبار 1
5. کارگر انبار * 1
6. راننده وسائط نقلیه سبک * 1
7. راننده وسائط نقلیه سنگین*7

د. رئیس اداره بهره برداری فاضلاب
کارشناس بهره برداری فاضلاب 1

ه. رئیس اداره بهره برداری تأسیسات آب
1. کارشناس تعمیر و نگهداری PM 2
2. تکنسینتعمیر و نگهداری PM 1
3. کارشناس تله متری و کنترل از راه دور2
4. کارشناس بهره برداریچاه ها و مخازن 2
5. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *12
6. کارگر تأسیسات *10

ی. رئیس اداره بهره برداری شبکه آب
1. کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات 1
2. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات 3
3. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS 1
4. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *10
5. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *31

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه مهرشهر درجه دو

مدیریت آب و فاضلاب کرج
مدیر
مسوول آمار و اطلاعات 1
مسوول فنی و اجرایی 1
متصدی اموردفتری وکاربررایانه 1

1. ادارهبهره برداری
2. اداره مشترکین و درآمد
3. ادارهعمومی و پشتیبانی


مدیر منطقه
الف. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 2
2. متصدی خدمات مشترکین 5
3. کارشناسپذیرش مشترکین1
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتورو توزیع قبوض *5
6. کارشناس درآمد2
7. کارشناسوصول مطالبات 1
8. کمک کارشناس وصول مطالبات 1

ب. رئیس ادارهعمومی و پشتیبانی
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
3. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
4. مسوول انبار 1
5. راننده *3

ج. رئیس اداره بهره برداری فاضلاب
کارشناس بهره برداری فاضلاب 1

د. رئیس اداره بهره برداری تأسیسات آب
1. کارشناس تعمیر و نگهداری PM 1
2. کارشناس تله متری و کنترل از راه دور 1
3. کارشناس بهره برداریچاه ها و مخازن 1
4. تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 2
5. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *16

ه. رئیس اداره بهره برداری شبکه آب
1. کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات 2
2. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات 1
3. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS 1
4. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *5
5. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *13

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه رجایی شهر درجه سه

مدیریت آب و فاضلاب کرج
مدیر
کارشناس فنی 1
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

1. اداره بهره برداری
2. اداره خدمات مشترکین و درآمد
3. اداره امور عمومی و پشتیبانی

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 2
2. متصدی خدمات مشترکین 1
3. کارشناسپذیرش مشترکین 1
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتورو توزیع قبوض *5

ب. رئیس ادارهامور عمومی و پشتیبانی
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
3. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
4. مسوول انبار 1
5. راننده *3

ج. رئیس اداره بهره برداری

1. کارشناس مسوول بهره برداری فاضلاب 1
کارشناس بهره برداری فاضلاب 1

2. کارشناس مسوول تله متری و بهره برداری تأسیسات آب 1
-کارشناس تعمیر و نگهداری PM 1
-تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 1
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *12

3. کارشناس مسوول بهره برداری شبکه وانشعابات 1
-کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات 1
-کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS 1
-استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *6
-کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *11


نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه فردیس درجه سه

مدیریت آب و فاضلاب کرج
مدیر
کارشناس فنی 1
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

1. اداره بهره برداری
2. اداره خدمات مشترکین و درآمد
3. اداره امور عمومی و پشتیبانی

مدیر منطقه
الف. رئیس ادارهخدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 1
2. متصدی خدمات مشترکین 4
3. کارشناسپذیرش مشترکین 1
4. بایگان امور مشترکین 1
5. مأمور قرائت کنتور و توزیع قبوض *1
6. کارشناس درآمد 1
7. کارشناسوصول مطالبات 1
8. کمک کارشناس وصول مطالبات 1

ب. رئیس اداره امورعمومی و پشتیبانی
1. مسوول امور نقلیه 1
-راننده *5
- متصدی امور خدمات *1

2. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
3. مسوول دبیرخانه و بایگانی 1
4. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 2
5. مسوول انبار 1

ج. رئیس اداره بهره برداری
1. کارشناس مسوول تله متری و بهره برداری تأسیسات آب 1
-کارشناس تعمیر و نگهداری PM 1
-تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 2
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *5

2. کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات 1
3. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات 1
4. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS 1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *6
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *7

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه محمدشهر و مشکین دشت درجه سه

مدیریت آب و فاضلاب کرج
مدیر
مدیر کارشناس فنی 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

1. اداره بهره برداری
2. اداره خدمات مشترکین و درآمد

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره بهره برداری
1. کارشناس مسوول بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 1
-کارشناس تعمیر و نگهداری PM 1
-تکنسین بهره برداری چاه ها و مخازن 1
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3

2. کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات 1
3. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات 2
4. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS 1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *1
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *2

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 1
2. کارشناس پذیرش مشترکین 1
3. مأمور قرائت کنتورو توزیع قبوض *1
4. کارشناس درآمد 2
5. کارشناسوصول مطالبات 1
6. کمک کارشناس وصول مطالبات 1
7. مسوول امور پرسنلی و رفاه 1
8. کارپرداز وکمک کارشناس مالی1
9. راننده *2


نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه کمال شهر درجه چهار


مدیریت آب وفاضلاب کرج
مدیر
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

الف. رئیس اداره بهره برداری
1. کارشناس مسوول بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 1
2. تکنسین بهره برداریچاه ها و مخازن 1
3. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3
4. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات 1
استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *3

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 1
2. متصدی پذیرش و بایگانی مشترکین 3
3. کارشناس درآمد و وصول مطالبات 1
4. مأمور قرائت کنتور و توزیع قبوض *1
5. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
6. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
7. راننده *2
نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه ماهدشت درجه چهار


مدیریت آب وفاضلاب کرج
مدیر
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

الف. رئیس اداره بهره برداری
1. کارشناس مسوول بهره برداری شبکه آب 1
2. کارشناس بهره برداری و نگهداری شبکه آب 2
3. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
4. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *1
5. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *4
6. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3

ب. رئیس اداره امور مشترکین و درآمد
1. کارشناس درآمد 1
2. کارشناس خدمات مشترکین 1
3. متصدی خدمات مشترکین 2
4. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
5. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1


نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب اشتهارد درجه شش


مدیریت آب وفاضلاب کرج
رئیس اداره
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

الف. مسوول بهره برداری
1. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
2. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *1
3. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *2
4. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *3

ب. مسوول خدمات مشترکین و درآمد
متصدی امور مشترکین و درآمد 1

ج. مسوول امور پرسنلی ودبیرخانه 1

د. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1

ه. مسوول انبار 1


نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب گرمدره درجه شش


مدیریت آب وفاضلاب کرج
رئیس اداره
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

الف. مسوول بهره برداری
تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1

ب. مسوول خدمات مشترکین و درآمد
متصدی امور مشترکین و درآمد 1

ج. مسوول امور پرسنلی ودبیرخانه 1

د. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه نظرآباددرجه سه


مدیر عامل
مدیر
کارشناس فنی 1
کارشناس حقوقی 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

1. اداره بهره برداری
2. اداره مشترکین و درآمد
3. اداره عمومی و پشتیبانی

مدیر منطقه
الف. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس خدمات مشترکین 1
2. متصدی پذیرش و بایگانی امور مشترکین 1
3. مأمور قرائت کنتورو توزیع قبوض *2
4. کارشناس درآمد 1
5. کارشناسوصول مطالبات 1
6. کمک کارشناس وصول مطالبات 1

ب. رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
1. مسوول امور پرسنلی ورفاه 1
2. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
3. مسوول انبار 1
4. متصدی امور خدمات *1

ج. رئیس اداره بهره برداری

1. کارشناس مسوول بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 1
-کارشناس نگهداری و تعمیر PM 1
-مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *4

2. کارشناس بهره برداری شبکه و انشعابات 1
3. تکنسین بهره برداری شبکه و انشعابات 1
4. کارشناس اطلاعات جغرافیایی GIS 1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *2
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *5

نمودار تشکیلات تفصیلی
مدیریت آب و فاضلاب ساوجبلاغ


مدیر عامل
مدیر
کارشناس حقوقی 1
مسوول آمار و اطلاعات 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

1. اداره آب و فاضلاب شهر جدید هشتگرد
2. اداره آب و فاضلاب کوهسار
3. آب و فاضلا بمنطقه چهارباغ
4. آب و فاضلاب منطقه هشتگرد

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه هشتگرد درجه چهار

مدیریت آب و فاضلاب ساوجبلاغ
مدیر
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

الف. رئیس اداره بهره برداری
1. کارشناس مسوول بهره برداری تأسیسات آب 1
2. کارشناس بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
3. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
4. تکنسین چاه ها و مخازن 1
5. استاد کار تعمیرات شبکه و انشعابات *2
6. کارگر تعمیرات شبکه و انشعابات *3
7. مأمور مراقب تأسیسات و تجهیزات *5

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس درآمد و وصول مطالبات 2
2. کارشناس خدمات مشترکین 1
3. متصدی پذیرش و بایگانی امور مشترکین2
4. مأمور قرائت کنتور و توزیع قبوض *1

ج. رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 2
2. مسوول انبار 1
3. راننده *2

نمودار تشکیلات تفصیلی
آب و فاضلاب منطقه چهارباغ درجه چهار


مدیریت آب و فاضلاب ساوجبلاغ
مدیر
کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1

الف. رئیس اداره بهره برداری
1. کارشناس بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب 1
2. کارشناس بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
3. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1

ب. رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد
1. کارشناس مسوولدرآمد و وصول مطالبات 1
2. متصدی پذیرشو بایگانی امور مشترکین 1

نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب کوهسار درجه شش


مدیریت آب وفاضلاب ساوجبلاغ
رئیس اداره
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
2. متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
3. مسوول بهره برداری
4. مسوول خدمات مشترکین و درآمد
5. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
6. مسوول خدمات مشترکین و درآمد
7. متصدی امور مشترکین و درآمد 1

نمودار تشکیلات تفصیلی
اداره آب و فاضلاب شهر جدید هشتگرد درجه شش


مدیریت آب وفاضلاب ساوجبلاغ
رئیس اداره
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
2. متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
3. مسوول بهره برداری
4. مسوول خدمات مشترکین و درآمد
5. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
6. متصدی امور مشترکین و درآمد 1

نمودار تشکیلات تفصیلی
امور آب و فاضلاب طالقان درجه شش


مدیر عامل
مدیر امور
1. کارپرداز و کمک کارشناس مالی 1
2. متصدی امور دفتری و کاربر رایانه 1
3. مسوول بهره برداری
4. مسوول خدمات مشترکین و درآمد
5. تکنسین بهره برداری و نگهداری شبکه آب 1
6. متصدی امور مشترکین و درآمد
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/23
تعداد بازدید:
5955
Powered by DorsaPortal