خدمات الکترونیک 
نرم افزار های تلفن همراه
۱- آبفای استان البرز 
iOS & Android
 لینک دانلود نرم افزار
 
۲- پایگاه خبری آبفای البرز 
 iOS & Android
لینک دانلود نرم افزار
 
 
  
سخن روز
در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1396 شركت آب و فاضلاب البرز
1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. حذف و سنجش توامان آمونياك از پساب  خروجي با تكيه بر روش هاي نو ، پيشرفته و كم هزينه
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو
4. ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگي

ادامه مطلب ...
امور فرهنگی
حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله العالی:
من می خواهم این واجب فراموش شده اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم:
امر به معروف و نهی از منکر

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

اساسنامه

فصل اول :
 
كليات و اهداف
 
 
ماده (1)
 
 نام :
كانون صنفي بازنشستگان شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت هاي آبفاي شهري و روستايي تشكلي است صنفي،غير سياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه به اختصار "كانون" ناميده مي شود .
 
ماده (2)
محل:
مركز اصلي اين" كانون "در شهر تهران به نشاني  خيابان بلوار كشاورز،خيابان شهيد عبدالله زاده، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور واقع است كه در صورت لزوم بنا به درخواست هيأت مديره مي تواند با موافقت وزارت كشور در مراكز ساير استانها شعبه،دفتر يا نمايندگي داير نمايد.
 
ماده (3)
 
 تابعيت:
اعضاي كانون  تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.
 
ماده (4)
 
اهداف:
 
كانون داراي اهم اهداف زير مي باشد:
 
1-تلاش درجهت حفظ منزلت اجتماعي بازنشستگان عضو كانون.
2-صيانت از حقوق مادي و معنوي كليه اعضا و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعي در بهبود معيشت و رفاه خانواده بازماندگان اعضاء
3-فراهم اوردن زمينه لازم براي بهره برداري از دانش تجربيات و تخصص ارزشمند بازنشستگان
4-تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاءوخانواده آنها
5-فراهم آوردن امكانات و تهسيلات استفاده از فضاهاي فرهنگي و رفاهي مناسب براي تأمين اوقات فراقت اعضاو خانواده آنها
 
ماده (5)
 
كليه اقداماتي كه در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ، پس از كسب مجوز لازم انجام مي شود.
 
فصل دوم:
 
"شرايط ، نحوه عضويت و انواع آن "
 
 
ماده (6)
 
هر يك از بازنشستگان شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت هاي آبفاي شهري و روستايي يا ورثه قانوني آنها كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت اين "كانون" در آيد.
1-داشتن مدرك تحصيلي حداقل پايان دوره ابتدائي.
2-پذيرفتن مفاد اساسنامه.
3-عدم محروميت از حقوق اجتماعي .
4-عدم سوء شهرت.
5-پرداخت حق عضويت.
6-صدور حكم بازنشستگي يا برقراري حقوق وظيفه توسط سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي جهاد كه مويد اشتغال آنها در يكي از شركتهاي مذكور قبل از تاريخ بازنستگي باشد.
 
تبصره: خاتمه عضويت بنا به در خواست فرد ، سلب شرايط و يا در خواست اكثريت اعضاي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي مي باشد.
 
ماده (7)
 
 
عضويت:
 
"كانون" داراي دو نوع عضو خواهد بود.
 
1-اعضاء اصلي كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند.
2-اعضاء افتخاري كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيأت مديره ، توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
 
 
فصل سوم:
 
 
 
"اركان"
 
 
 
 
ماده (8)
 
اركان كانون عبارتند از:
 
الف- مجمع عمومي
ب- هيات مديره
ج- بازرس (بازرسان)
 
 
 
 
 
 
الف- مجمع عمومي:
ماده (9)
 
مجمع عمومي عالي ترين مرجع تصميم گيري كانون بوده و به صورت عادي ، عادي به طور فوق العاده  و فوق العاده تشكيل مي گردد
ماده (10)
مجمع عمومي عادي بار رعايت تشريفات مندرج در اساسنامه سالي يك بار در مهر ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت يافتن جلسه ، حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت  تصويب هر موضوعي راي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد.در صورتي كه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حدنصاب نرسيد جلسه دوم با فاصله حد اكثر يك ماه تشكيل و با هر تعداد عضو حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضا و دعوت هيات مديره بازرس يا يك سوم كل اعضاي اصلي تشكيل گردد و در هر صورت بايد دستور جلسه مجمع عمومي در آگهي دعوت قيد شود.
تبصره:در صورتي كه هيات مديره مجمع عمومي ساليانه را در موعد مقرر برگزار نكند بازرسان مكلفند رأساً اقدام به دعوت و برگزاري مجمع عمومي مزبور بنمايند.
ماده (11)
 
دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق آگهي در روزنامه كثير الانتشار صورت مي پذيرد. آگهي تشكيل مجمع براي نوبت اول بايد حداقل دو هفته و براي نوبت دوم نيز حداقل دو هفته قبل از برگزاري مجمع در روزنامه تعيين شده درج گردد.
 
ماده (12)
وظايف مجمع عمومي عادي:
 
1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس ( بازرسان).
2-استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس  (بازرسان).
3- تعيين خط مشي كلي "كانون".
4-بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيات مديره در مواردي كه تصميم گيري در خصوص آنها خارج از اختيارات و مسئوليت هاي هيئت مديره باشد.
5- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه "كانون"
6-تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي و دعوتنامه هاي "كانون"
 
ماده (13)

مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات قانوني نحوه اعلام در روزنامه كثير الانتشار مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
 
1-با درخواست و دعوت اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس (بازرسان)
2-با در خواست و دعوت يك سوم از اعضاي اصلي "كانون"
 
تبصره1:مجمع عمومي فوق العاده  جهت رسميت يافتن، همان شزايط مجمع عمومي عادي را دارد.
تبصره2:تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 
ماده (14)
 
در صورتي كه بازرس /بازرسان يا يك سوم اعضا در خواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را داشته باشند موضوع كتباً به رييس هيات مديره اطلاع داده خواهد شد رييس هيأت مديره موظف خواهد بود تا حد اكثر ظرف مدت 15 روز طبق اين اساسنامه نسبت به برگزاري مجمع فوق العاده اقدام كند در غير اين صورت بازرسان و يا نماينده اعضاي متقاضي ظرف مدت 10 روز با هماهنگي وزرات كشور نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام مي نمايند.
ماده (15)
وظايف مجمع عمومي فوق العاده:
 
1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
2-بررسي و تصويب انحلال كانون
3- عزل هيأت مديره
 
تبصره1:عزل هيأت مديره بنا به در خواست يك سوم اعضاي اصلي يا بازرس /بازرسان و يا اعضاي هيات مديره با اطلاع وزرات كشور در دستور كار مجمع قرار گيرد.
 
تبصره2:در صورت تصويب عزل هيات مديره مجمع فوق العاده نسبت به تعيين و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلي براي اجراي مصوبه و انجام تشريفات قانوني انتخاب هيات مديره جديد اقدام مي نمايد.
 
ماده (16)
 
 مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس ، يك منشي ، و دو  ناظر كه از اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا داوطلبان اين دو ركن نمي باشند اداره مي شود.
 
تبصره1 : اعضاي هيأت رئيسه ، با اعلام  نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد. و مسووليت اداره جلسه مطابق دستور كار اعلام شده و نيز تنضيم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزرات كشور را به عهده دارند.
 
تبصره2:هيأت رييسه نسخه اي از صورتجلسه را براي اطلاع اعضا در محل كانون نصب مي نمايد.
 
 
 
 
ب-هيأت مديره
 
ماده (17)
 
كانون داراي هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد  كه از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
 
تبصره1:شعب "كانون" با رعايت ماده 2 اساسنامه در شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش توسط هيات مديره اي مركب از 5 نفر كه از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب و با تصويب هيات مديره مركزي منصوب مي شوند اداره خواهد شد . اعضاي اين هيات ها طبق دستور العمل هيات مدريره مركزي فعاليت خواهد نمود. حد نصاب تاسيس شعبه 30 نفر عضو مي باشد كه در صورت عدم حصول آن مي توان دفتر يا نمايندگي داير نمود.
 
تبصره2 :جلسات هيأت مديره با حضور نصف به علاوه يك  اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه نيز با آراي موافق تعداد 3 نفرمعتبر خواهد بود.
 
تبصره3: اعضاي هيأت مديره حد اكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس، يك خزانه دار انتخاب نموده و نسخه اي از صورتجلسه انتخابات را به وزرات كشور ارسال مي نمايند.

حدود اختيارات هيأت مديره را آئين نامه مشخص  مي نمايد.
 
تبصره4 :شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات مربوط ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
 
تبصره5 : در صورت استعفاء يا فوت و يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
 
تبصره6: هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر ماه  يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا به طور تلفني رئيس يا نائب رئيس جلسه فوق  العاده تشكيل مي دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تماس تلفني و تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز خواهد بود.
 
ماده (18)
 
مجمع عمومي هيأت مديره را براي سه سال انتخاب خواهد نمود .انتخاب مجدد  اعضاي هيأت مديره براي دو دوره متوالي بلامانع بوده و هيأت مديره موظف است ظرف حد اكثر سه ماه قبل از پايان تصدي خود، انتخابات هيأت مديره جديد را با هماهنگي وزرات كشور بر گزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزراتخانه اعلام نمايد.
ماده (19)
 
هيأت مديره نماينده قانوني" كانون" بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير مي باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حساب هاي" كانون" و پرداخت ديون و وصول مطالبات ،اجراي مصوبات مجمع عمومي، افتتاح حساب بانكي، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم. تعيين حكم، وكيل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي.
به طور كلي هيأت مديره مي تواند درحوضه وظايف خود اقداماتي  را كه ضروري بداند، با رعايت مصالح كانون به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام "كانون" انجام دهد.
 
تبصره1:جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها درصلاحيت خاص مجامع عمومي است . هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع "كانون" دارا مي باشد.
 
تبصره2:كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيأت مديره يا نايب رئيس و خزانه دار با مهر" كانون" معتبر خواهد بود
 
تبصره3: هيأت مديره مي تواند از بين اعضاء واجد شرايط و در اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته هاي تخصصي "كانون"را تشكيل دهد .
 
تبصره4:ائين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.
 
 
 
ج:بازرسان
 
ماده (20)
 
مجمع عمومي عادي دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را نيز به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد.
 
تبصره1:انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
 
تبصره2:اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و نزديكان سببي و نسبي آن ها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
 
ماده (21)
 
وظايف بازرس يا بازرسان بشرح زير مي باشد:
 
1-بررسي كليه اسناد و اوراق مالي "كانون" و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
2-مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد "كانون" براي ارائه به مجمع عمومي.
3-ارائه گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه يا مصوبات مجمع به مجمع عمومي.
تبصره:گزارش بازرس/بازرسان بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر كانون آماده باشد.
ماده (22)
 
كليه اسناد و مدارك "كانون" اعم از مالي و غير مالي ، در هر زمان بدون قيد و شرط بايد بوسيله هيأت مديره جهت بررسي در دسترس بازرس/ بازرسان و نمايندگان كميسيون ماده 10 احزاب قرار گيرد.
 
 
فصل چهارم
 
"بودجه و مواد متفرقه"
 
ماده (23)
 
بودجه "كانون" از طريق جمع آوري هدايا، اعانات ، وقف ، قبول وصيت و نيز حق عضويت اعضاء "كانون" تأمين مي شود.
 
ماده (24)
 
درآمدها و هزينه هاي "كانون" ، در دفاتر قانوني ثبت مي شود و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي، جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد.
 
تبصره1: كليه دفاتر مالي "كانون" در صورت مراجعه مأموران مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .
 
تبصره2: سال مالي "كانون" منطبق برسال هجري شمسي بوده و همواره به پايان مهر ماه ختم مي شود.
 
تبصره3:كليه وجوه مازاد برهزينه هاي جاري "كانون" در حساب بخصوصي بنام "كانون" نزد يكي ازبانك هاي رسمي كشورنگهداري خواهد بود.
 
ماده (25)
 
كليه مدارك پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي "كانون" نگهداري مي شود.
مكاتبات رسمي "كانون" با امضاي رئيس هيأت مديره و درغياب او نايب رئيس هيئت مديره و مهر"كانون"انجام خواهد شد..
 
تبصره:مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.
 
ماده (26)
 
هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاي هيأت مديره و بازرس/ بازرسان در صورتي معتبراست كه به تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيت ها رسيده و در روزنامه رسمي درج شده باشد.
 
تبصره:محل "كانون" و اقامتگاه اعضاء هيأت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزرات كشور برسد و مادامي كه در اين خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
 
ماده(27)
 
"كانون" داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود كه شكل و متن آنها پس از تصويب هيأت مديره و مجوز وزرات كشور تهيه و استفاده مي شود.
تبصره:هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و نشان" كانون" مسووليت قانوني دارد.
 
ماده (28)
 
با توجه به اينكه كانون ماهيتاً غير تجاري مي باشد نمي تواند عمليات تجاري و اعتباري انتفاعي انجام دهد.
 
 
 
انحلال:
 
ماده (29)
 
 
در موارد زير "كانون" منحل مي شود:
 
1-بنا به رأي مجمع عمومي فوق العاده.
2-در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن موضوعي را كه براي آن تشكيل شده انجام نداده يا انجام آن غير ممكن باشد.
3-بنا به تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه.
 
ماده (31)
 
انحلال : در صورت انحلال "كانون" مجمع عمومي فوق العاده،هيأت تسويه اي را (حداقل سه نفر) از ميان اعضاي اصلي انتخاب مي نمايد. اين هيأت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات با نظارت كميسيون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاري اموال و املاك آن به يكي از مراكز مشابه يا عام المنفعه داخل كشور اقدام نمايد.
 
هيات مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل اقدامات خود را جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارسال دارد.
ماده (32)
 
اين اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 27 تبصره در اولين نشست اعضا مجمع عمومي در تاريخ 24/11/89    كانون به تصويب رسيد.
 
بازدید : 2234 5 اسفند 1392 ساعت 08:32 ق.ظ
 

پرسش های متداول
آب   ( 1 تير 1396)
قبض آب   ( 29 خرداد 1396)
آب   ( 19 خرداد 1396)
آب شرب   ( 14 خرداد 1396)
صورتحساب   ( 28 ارديبهشت 1396)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 96 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 3791217
  • بازدید امروز : 794
  • بازدید دیروز : 2619
  • بازدید این ماه : 67728
  • آخرین بازدید : يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 (09:36) ق.ظ
آخرین بروزرسانی

سه شنبه 24 بهمن 1396، ساعت 11:10