خدمات الکترونیک 
نرم افزار های تلفن همراه
۱- آبفای استان البرز 
iOS & Android
 لینک دانلود نرم افزار
 
۲- پایگاه خبری آبفای البرز 
 iOS & Android
لینک دانلود نرم افزار
 
 
  
سخن روز
تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمومنین است . . .
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1396 شركت آب و فاضلاب البرز
1. تصفيه و گند زدايي ورودي تصفيه خانه هاي آب به روش الكتريكي يا يون سازي كاتيوني
2. حذف و سنجش توامان آمونياك از پساب  خروجي با تكيه بر روش هاي نو ، پيشرفته و كم هزينه
3. بررسي مديريتي پيرامون بهره گيري از مزاياي انرژي هاي نو به منظور استفاده از آن در هوادهي فاضلاب در استخر هاي فاكولتاتيو
4. ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگي

ادامه مطلب ...
امور فرهنگی
حضرت آیت ا... خامنه ای مدظله العالی:
من می خواهم این واجب فراموش شده اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم:
امر به معروف و نهی از منکر

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

نظام پيشنهادات

وزارت نيروشرکت آب وفاضلاب استان البرزآيين نامه اجرايي نظام پيشنهادات


 
 
1- مقدمه
2- تعريف
3- اهداف
4- محدوده کاربرد
5- تعاريف واژه ها
6- ارکان تشکيلاتي نظام
7- وظايف ارکان تشکيلاتي نظام
8- کليات گردش کار
9- نحوه اعطا امتياز به فرد پاداش دهنده
10- موضوع پيشنهادات دريافتي
11- پيشنهاد امتياز آور
12- پيشنهاداتي که جايزه به آنها تعلق مي گيرد
13- زمان وميزان پرداخت جوايز
14- فرم ارائه پيشنهاد 


 
1- مقدمه
نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها يکي از ابزارهاي موثر ونيرومند درجهت اجراي اهداف و استراتژي هاي سازمان برمبناي بهبود ارتباطات ميان مديريت ، کارکنان ، مردم وارباب رجوع است . درچارچوب اين نظام که خود مرحله اول ازاستقرار نظام مشارکتي است ،کوشش مي شودتا ازطريق توسعه ويژگيهاي فردي وسازماني کارکنان وايجاد محيط هم افزايي درسازمان ، ارتباط بين فردي ونيز ميان گروهي به گونه اي تنظيم گردد. که دستيابي به اهداف سازمان درچارچوب هزينه وکيفيت بهينه محقق گردد.
براي ايجاد چنين محيطي يادگيري ورشد مستمروحضورفعال ومشارکت يکايک کارکنان ضروري واجتناب ناپذيراست . انتظار اين است که کارکناني که سالها دراين عرصه تلاشهاي ارزنده اي داشته اند به حضوردائم وفعال خود وبا ارائه نظرات وپيشنهادهاي سازنده ، مسائل ومشکلات سازمان را مورد توجه قرارداده و راه حل هاي سازنده وموثرارائه نمايند.


2-تعريف :
نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها که به عنوان يکي از اصلي ترين پايه هاي بهبود مستمر و نظام کيفيت جامع شناخته مي شود ، يک نظام مديريتي است که به منظور ايجاد وتقويت روحيه مشارکت فردي وگروهي دربين کارکنان ودرراستاي بهبود فرآيند ها وافزايش بهره وري درشرکت استقرارمي يابد.

3- اهداف
هدف ازاجراي اين روش ايجاد فضاي مناسب براي مشارکت کارکنان درجهت بهبود گردش کار، ارزيابي بهره وري ، تقليل هزينه هاي توليد وتوزيع ، بهبود شرايط ايمني ، کاهش عمليات اداري وبهبود سيستم ها وروش و... مي باشد .

4- محدوده کاربرد:
 محدوده کاربرد اين نظام مناطق تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب استان البرز را دربرمي گيرد

5- تعريف واژه ها :
 پيشنهاد : عبارتست ازارائه هرگونه ايده وراهکار که باعث حل مشکل وبهبود خدمات وفعاليت هاي سازماني مي گردد.
     5-1 پيشنهاد دهنده :
     کليه کارکنان شرکت بصورت فردي يا گروهي مي توانند پيشنهاد دهند ه باشند .


6- ارکان تشکيلاتي نظام:
مطابق آيين نامه وبا توجه به ساختار سازماني ارکان نظام شامل قسمتهاي زيرمي باشد .
     6- 1دبيرخانه نظام پيشنهادات :
   6-1-1کميته پيشنهادات شرکت که مشتمل برسه بخش 1-  دبيرخانه 2- ستاد اجرايي( کميته نظام پيشنهادات )  2 – ارزيابان فني و تخصصي نظام مي باشد .
 

7- وظايف ارکان تشکيلاتی نظام :
     7-1 وظايف دبيرخانه نظام
   دبيرخانه نظام واحد تحقيقات وپژوهش شرکت می باشد که مسئوليتهای زيررابرعهده دارد.
     7-1-1 دريافت وثبت پيشنهادهای ارائه شده به ستاد اجرايي ( کميته پيشنهادات)
     7-1-2 بررسی وتکميل گزارشات ارزيابی شده وطرح آن درستاد اجرايي
   7-1-3 ارجاع پيشنهاد مصوب کميته پس از تاييد مديرعامل به واحدهای مربوط وپيگيری برنامه اجرايي آن
   7-1-4 انجام امورمربوط به کنترل برنامه ، هماهنگی ، پيگيری ونظارت براجرای طرحهای تصويبی دردوره های زمانی مشخص وارائه گزارش به ستاد اجرايي
    7-1-5  مستند سازی وگزارش دهی عملکرد ونتايج نظام پيشنهادات
    7-1-6  ابلاغ وپيگيری پرداخت پاداش ها وحق الزحمه ها
   7-1-7 اجرای فعاليتهای فرهنگی ، سمينارها ، بازديدها ، تبليغات ونصب شعارهای مربوط
    7-1-8  تهيه وتنظيم فرمها، دفاترومنابع آماری واطلاعاتی
    7-2 وظايف ستاد اجرايي ( کميته نظام پيشنهادات )
    7-2-1 سياستگزاری نظام پيشنهادات
    7-2-2 اصلاح آئين نامه ها ودستورالعمل های لازم  برای بهبود نظام پيشنهادت
   7-2-3 رسيدگی (درخواست اصلاح، تصويب، ارجاع جهت کارشناسی ورد ) به طرحها پيشنهادی ارزيابی شده
    7-2-5  ارزيابی ساليانه برای انتخاب بهترين طرحها
   7-2-7 تشکيل يا تاييد کميته های تخصصی و گروههای کارشناسی بنا به ضرورت وتعيين حدود وظايف واختيارات هريک ونظارت برعملکرد آنها
    7-2-8 تعيين جوايز ويژه هرسال
    7-2-9 تصويب پاداش پيشنهاد دهندگان
    7-2-10 ارائه دلايل منطقی برای کسانيکه پيشنهاد آنها مردود شده است
  7-2-11 پيشنهاد به مدير جهت صدور دستوراجرايي طرحهای پذيرفته شده به واحدهای ذيربط
    7-3 وظايف ارزيابان فنی وتخصصی نظام :
    7-3-1 بررسی قابليت اجرايي پيشنهاد با امکانات موجود درشرکت
    7-3-2  بررسی پيشنهادات ارائه شده از لحاظ اثر پيشنهاد دروضعيت موجود شرکت از نظرکميت وکيفيت خدمات واحد
    7-3-3 بررسی سرمايه گذاری وهزينه اجراي پيشنهاد
    7-3-4 تجزيه وتحليل فنی واجرايي
    7-3-5 تهيه  گزارش ارزيابی به دبيرنظام برای اتخاذ تصميم
   7-3-6 بررسی وارزيابی پيشنهادها برحسب مورد درفاصله های 6 ماهه ويکساله و گزارش نتايج واقعی حاصل ازآن به ستاد اجرايي به استناد به مدرک ارائه شده ومقايسه با ارزيابی اوليه
   7-3-7 استفاده ازکليه امکانات ، کارشناسان وانجام آزمون های لازم ازطريق مديريت مربوط


8- کليات گردش کار :
نظام پيشنهادات مشتمل بر پنج فرآيند اصلی به شرح زير می باشد:
     8-1 دريافت پيشنهاد
     8-2 ثبت وارجاع پيشنهاد به کميته پيشنهادات
     8-3 بررسی واعلام نظر تخصصی درخصوص پيشنهاد
     8-4 تصويب پيشنهاد ومحاسبه امتياز وپاداش پيشنهاد
     8-5 ابلاغ ، اجرا پيشنهاد وارزيابی نتايج
 

راهنمای تکميل فرم پيشنهادات :
فردپيشنهاد دهنده می بايستی با تکميل فرم پيشنهادات به صورت مکتوب طرح خودرا ارائه نمايد وکليه قسمتهای فرم مذکوررا مشتمل برموارد زير تکميل نمايد .
خلاصه روش فعلی : منظورنحوه عمل ومشخصات کاردرشرايط موجود می باشد .
 
خلاصه روش پيشنهاد : دراين قسمت می بايستی پيشنهاد بصورت واضح با ذکر قسمت وجزئيات وتغييرات ايجاد شده نوشته شود درصورت نياز به نقشه واطلاعات فنی لازم ، تهيه وبا ذکر شماره به فرم تکميل شده ضميمه گردد.
پيشنهاد دهنده منافع حاصل از پيشنهاد خودرا بصورت مختصر شرح دهد و اثرات پيشنهاد را علامت بزنيد .
پيشنهاد دهنده می بايست مشخصات خودرا بصورت کامل درقسمت مربوطه درج نمايد.
 

9- نحوه اعطاء امتياز به فرد پاداش دهنده :
     9-1 نحوه اعلام تصويب پيشنهاد توسط کميته پيشنهادات
     9-2 تشکر کتبی از پيشنهاد دهنده توسط کميته پيشنهادات
     9-3 معرفی وتقديردرمراسم عمومی ودرج شرح پيشنهاددرتابلواعلانات
     9-4 اهداء پاداش بعداز تعيين توسط ستاد اجرايي وتاييد مديريت عامل


10- موضوع پيشنهادات دريافتی :
پيشنهادات متعارفی که انتظار دريافت آنها درسطح شرکت می رود درگروههای زير طبقه بندی می گردد:
     10-1 پيشنهادات مربوط به برنامه ريزی کلان ، خرد ، کوتاه مدت ودراز مدت
     10-2 پيشنهاد مربوط به بهبود نظام اطلاعات ومديريت وآمارشرکت
     10-3 پيشنهادات مربوط به بهينه نمودن ساختارتشکيلاتی وترکيب نيروی انسانی
     10-4 پيشنهاد مربوط به بهبود روشهاوحذف مراحل غيرضروری فعاليتهاجهت تسريع درجريان اموروصرفه جويي دروقت وهزينه
     10-5 پيشنهادات مربوط به کيفيت آب وکاهش تلفات درشبکه توزيع
     10-6 پيشنهادات مربوط به بهره برداری بهينه ازتاسيسات شرکت
   10-7 پيشنهادات مربوط به ايجاد تحول درنظامهای بازرگانی داخلی وخارجی ومديريت کالاو خدمات مورد نياز شرکت
     10-8 پيشنهادات مربوط به کاهش مصرف انرژی
     10-9 پيشنهادات مربوط به اصلاح ساختار مالی شرکت
     10-10 پيشنهادات مربوط به اصلاح نظام حقوق ودستمزد
     10-11 پيشنهادات مربوط به بهينه نمودن دريافت مطالبات شرکت از مصرف کنندگان
     10-12 پيشنهادات مربوط به بهبود خدمات مشترکين وايجاد زمينه های جلب رضايت هرچه بيشترمشترکين


11- پيشنهادهای امتياز آور:
     11-1 کامل بودن پيشنهاد
     11-2 درارتباط با وظايف شغلی جهت بهبود بيشتر
     11-3 بهبود کيفيت
     11-4 افزايش ايمنی
     11-5 کاهش ضايعات
     11-6 خلاقيت ونوآوری
     11-7 افزايش بهره وری
     11-8 صرفه جويي ارزی وريالی
     11-9 افزايش رضايت مشتريان


12 – به چه نوع پيشنهادی جايزه تعلق نمی گيرد:
     12-1 پيشنهاداتی که درمورد موضوعات ازقبل پيش بينی شده شرکت باشد
     12-2 پيشنهادهای تکراری که قبلا توسط ديگران ارائه شده باشد.
   12-3 پيشنهاداتی که دقيقا وظيفه فرد محسوب شده و برای ارائه همان اموربه خدمت گرفته شده است .
     12-4 شکايات
     12-5 پيشنهاداتی که خارج ازماموريت وفلسفه سازمان باشد .
     12-6 درخواست های شخصی
     12-7 پيشنهادات مبهم
     12-8 پيشنهاداتی که صرفا جنبه انتقاد داشته باشد وراه حل ارائه نگرديده باشد .
     12-9 پيشنهادهای هزينه ( درحد زياد)
   12-10 پيشنهاداتی که برای تعميرات معمولی ، ماشين آلات ، تعويض لامپهای روشنايي تعميرلوله های آب وبخار، تعميرات دروپنجره داده می شودالبته اگر اين گونه پيشنهادات برای انجام کارهای مورد نظريا جلوگيری ازتکرار خرابيها ارائه گرددکه قبلا معمول نبوده ومورد استفاده قرارنگرفته اعتبار بررسی خواهند يافت .
    12-11 پيشنهاداتی که حاصل اجرای آن فقط رفاه کارکنان باشد اگر مورد تصويب قرار گيرد اجرايي خواهد شد ولی پاداش به پيشنهاد دهنده تعلق نمی گيرد .
     12-12 درکليه موارد بالا به خاطر همکاری با مديريت ازپيشنهاد دهنده تقدير و تشکر خواهد شد .


13- ميزان پرداخت پاداش:
جوايز به پيشنهاداتی تعلق می گيرد که مورد ارزيابی قرارگرفته وتصويب شود وبه مرحله اجرا درآيند ميزان جايزه براساس ماده 13 آئين نامه انضباط کارشرکت آب وفاضلاب استان البرزکه به تاييد اداره کارواموراجتماعی رسيده است به شرح ذيل تعيين می گردد.
     1 -13 معيارهای افزايش  رضايت مخاطبين ، کارکنان وارباب رجوع صفر تا 20 ميزان پاداش براساس نتايج  نظرسنجی ميدانی توسط روابط عمومی وتاييد واحد مربوطه بانظرکميته نظام پيشنهادات تعيين می گردد.
     13-2 بهبود نظام ارتباط داخلی وکاهش فرايند ارائه خدمت صفرتا 20 امتياز
ميزان پاداش براساس گزارش توجيهی واحد مربوطه با نظر کميته نظام پيشنهادات تعيين می گردد.
     13-3 بهبود ايمنی وشرايط محيط کار صفر تا 20 امتياز
ميزان پاداش اين بند براساس تاييد کميته ايمنی وبهداشت کارو بانظر کميته نظام پيشنهادات تعيين می گردد.
     13-4 کاهش هزينه های شرکت 

 
 
     13-5 نوآوری وخلاقيت درابزارهای مورد استفاده  20
تبصره 1: درصورتيکه هريک ازپيشنهادات درسطح شرکتهای آبفای کشورمورد عمل قرارگيرد 100 امتياز ، سفرمکه مکرمه يا بازديد ازنمايشگاههای خارجی .
تبصره 2: درصورتيکه پيشنهادی بطور عموم درتمام دستگاههای کشور قابل اجرا گردد 200 امتياز سفرمعنوی حج + بازديد ازنمايشگاه.

ميزان پاداش نظام پيشنهادات
براساس ماده 13آئين نامه انضباطی شرکت 

 

 
14 – فرم پيشنهادات
 


اينجانب / اينجانبان ، با توجه به ضوابط وشرايط شرکت ، تقاضای رسيدگی به پيشنهاد را داشته وبه اين وسيله کليه حقوق ناشی از آنرا به شرکت واگذارمی نمايم / می نماييم .


 
بازدید : 7027 22 ارديبهشت 1392 ساعت 04:08 ب.ظ
 

پرسش های متداول
آب   ( 1 تير 1396)
قبض آب   ( 29 خرداد 1396)
آب   ( 19 خرداد 1396)
آب شرب   ( 14 خرداد 1396)
صورتحساب   ( 28 ارديبهشت 1396)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 96 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 3794057
  • بازدید امروز : 101
  • بازدید دیروز : 3533
  • بازدید این ماه : 70568
  • آخرین بازدید : دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 (00:16) ق.ظ
آخرین بروزرسانی

سه شنبه 24 بهمن 1396، ساعت 11:10